Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat : 

Matte Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Czerwińskiego 6/207, 40-123 Katowice

pod numerem KRS 0000327179,  adres poczty elektronicznej: sklep@matte.com.pl, numer telefonu:+48 692 987 987

 

–    Ja/My(*) 

..................................................................

.................................................................

................................................................

 

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

.............................................................................

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...........................................................................

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ...............................................................................

–    Adres konsumenta(-ów) .............................................................................................

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .......................................................................................

–    Data ..........................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.